Gemeente Zeewolde probeert grip te krijgen op risico’s sociaal domein

Gemeenten zijn enkele jaren geleden verantwoordelijk gemaakt voor taken op het gebied van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet op de maatschappelijke opvang. Deze taken zijn vanuit het Rijk overgeheveld naar gemeenten met het idee dat de gemeenten deze goedkoper kunnen uitvoeren. Net als in andere gemeenten in Nederland is dit voor Zeewolde een hele opgave met financiële risico’s. Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat de gemeente Zeewolde aandacht heeft voor deze risico’s, maar er nog niet voldoende inzicht in heeft.

Resultaten rekenkameronderzoek

De rekenkamercommissie constateert uit het onderzoek dat de gemeente Zeewolde de risico’s in het sociaal domein wel in beeld heeft, maar de informatie hierover naar de gemeenteraad kan verder geoptimaliseerd worden. Om dit te realiseren is het college bezig met het ontwikkelen van een zogeheten dashboard. De bedoeling van het dashboard is om duidelijke informatie te verkrijgen en zo de gemeenteraad optimaal inzicht te geven in de mogelijkheden waarop gestuurd kan worden. Verder concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Zeewolde in de prettige omstandigheid verkeert dat er voorlopig voldoende financiële reserves zijn om de tekorten op te vangen. Desondanks wijst de rekenkamercommissie erop dat de gemeente wel rekening moet blijven houden met financiële tegenvallers. Daarvoor is het van belang om tijdig de omvang van deze tegenvallers goed in te schatten.

Aanbevelingen rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie adviseert het college om het  verbeteren van stuurinformatie te continueren en te blijven investeren in preventieve maatregelen. Ook adviseert de rekenkamercommissie de gemeente Zeewolde om na te gaan of de budgetten voor het sociaal domein wel voldoende zijn. De financiële reserves zullen bij voortdurende tekorten op termijn uitgeput raken.

 

Download het Eindrapport (pdf, 832 KB)
Naar overzicht