Persbericht: Rekenkamercommissie start onderzoek naar dienstverlening in Scherpenzeel

In het onderzoek kijkt de rekenkamercommissie naar de dienstverlening op het gebied van bouw en wonen. Daarbij gaat het om het aanvragen en afhandelen van omgevingsvergunningen. Ook onderzoekt de rekenkamercommissie het indienen en afhandelen van bezwaarschriften. Uit het onderzoek moet blijken of de dienstverlening doeltreffend is georganiseerd en of inwoners tevreden zijn over de dienstverlening.

Omgevingsvergunning

Wanneer iemand bouw-, verbouw- of sloopplannen heeft, moet er meestal aan wettelijke regels voldaan worden. Deze regels zorgen ervoor dat er geen gevaar of ongemak ontstaat voor bewoners, gebruikers en de omgeving en dat het past in de gemeentelijke plannen. Er moet dan een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Vroeger heette dat een bouw- of sloopvergunning, maar sinds 2010 zijn allerlei soorten vergunningen samengevoegd en is er alleen nog de omgevingsvergunning. Met een omgevingsvergunning krijgt iemand toestemming om de geplande werkzaamheden uit te voeren. Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost tijd en geld. Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan in de gemeente Scherpenzeel via de gemeentelijke website bij het online omgevingsloket. In het onderzoek kijkt de rekenkamercommissie  of de aanvragen goed getoetst worden, of ze op tijd afgehandeld worden en of de afhandeling beter kan.

Bezwaarschriften

Tegen een verleende omgevingsvergunning kan bezwaar gemaakt worden. Ook als de gemeente een aanvraag voor een vergunning afwijst, kan daar bezwaar tegen ingediend worden. Iemand die bewaar maakt, kan dit doen door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. De gemeente moet de bezwaarschriften volgens bepaalde regels afhandelen. De rekenkamercommissie kijkt in het onderzoek onder andere of de gemeente de regels naleeft en duidelijk communiceert naar de indieners van de bezwaren.

Planning

De rekenkamercommissie verwacht dat het onderzoek in het najaar van 2021 is afgerond. Het eindrapport wordt dan aangeboden aan de gemeenteraad. Het rapport wordt dan ook gepubliceerd op deze website.