Meer aandacht nodig van gemeente Nijkerk voor berekeningen leges

De rekenkamercommissie concludeert uit onderzoek dat niet alle tarieven voor leges kostendekkend zijn: de gemeente Nijkerk maakt meer kosten voor dienstverlening dan zij in rekening brengt bij inwoners. Dat komt, onder andere, omdat de tarieven niet met regelmaat berekend worden.

Leges voor dienstverlening aan inwoners

Als inwoners van Nijkerk bijvoorbeeld een paspoort aanvragen of gaan trouwen betalen ze daarvoor een bedrag aan de gemeente: de zogenoemde leges. Ook als een vergunning nodig is voor bijvoorbeeld een dakkapel of uitbouw zijn leges verschuldigd. Het bedrag dat de gemeente daarvoor vraagt, mag niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente maakt voor de dienstverlening: de gemeente mag er geen winst op maken. De rekenkamercommissie heeft onderzocht of de gemeente Nijkerk voldoet aan de regels die gelden voor het heffen van leges.

Tarieven zijn niet te hoog, maar regie op berekening ontbreekt

Uit het onderzoek blijkt dat de tarieven van de gemeente niet te hoog zijn. Dat betekent dat inwoners die gebruikmaken van een dienst daar niet teveel voor betalen. In een aantal gevallen is het tegenovergestelde waar: de gemeente brengt niet alle gemaakte kosten in rekening, de tarieven zijn te laag. Een oorzaak daarvan is dat tarieven niet met regelmaat berekend worden, maar alleen jaarlijks verhoogd met een inflatiecorrectie. Het risico bestaat dan dat tarieven na een aantal jaar niet meer aansluiten bij de kosten die de gemeente maakt. Overigens zijn er wel leges waarbij de gemeente de tarieven meer in lijn heeft gebracht met de kosten, zoals leges voor omgevingsvergunningen.

Gemeenteraad krijgt onvoldoende inzicht in berekening en kostendekkendheid

Het college moet voor de gemeenteraad inzichtelijk maken in hoeverre de leges kostendekkend zijn. Het college dient daarover informatie te geven in de begroting en de jaarstukken. De rekenkamercommissie concludeert dat de raadsleden met de informatie die ze nu krijgen onvoldoende inzicht hebben in de berekening en kostendekkendheid van de leges.

Aanbevelingen rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie raadt de gemeente aan om regelmatiger de tarieven te berekenen. De reden daarvoor is dat de tarieven dan daadwerkelijk aansluiten bij de kosten die de gemeente maakt voor dienstverlening. Ook vindt de rekenkamercommissie dat de gemeenteraad meer informatie moet ontvangen over de kostenonderbouwing van leges en de mate waarin tarieven kostendekkend zijn. Dan kan de raad beter sturen op de tarieven.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiƫntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en doet onderzoek voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.

Rapport leges Nijkerk

U kunt hier het 'Rapport leges Nijkerk (pdf, 2 MB)' downloaden.