Regionale inkoop van zorg en ondersteuning in Bunschoten goed geregeld

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de regionale inkoop van zorg en ondersteuning in de gemeente Bunschoten. Bunschoten werkt voor deze inkoop samen met regiogemeenten. De taken worden uitgevoerd door het Regionaal Inkoop- en Subsidie Bureau. Uit het onderzoek komt naar voren dat er goed samengewerkt wordt en dat het RISB de taken uitvoert zoals afgesproken.

Efficiënte samenwerking

De rekenkamercommissie constateert dat er veel kennis en ervaring aanwezig is bij het Regionaal Inkoop en Subsidie Bureau over de inkoop van de zorg. Deze kennis en ervaring had de gemeente Bunschoten als kleine gemeente niet zelf kunnen opbouwen of alleen tegen veel hogere kosten. Voor de gemeente Bunschoten is het dan ook efficiënt om op deze manier samen te werken.

Doelbereik van de gemeente afhankelijk van diverse factoren

De opdracht aan het RISB en de uitvoering daarvan passen bij de doelen die de gemeente heeft gesteld. Of het RISB ook echt bijdraagt aan het bereiken van deze doelen is lastig te zeggen, omdat de invloed van het RISB op het zorgverbruik en de zorgkosten beperkt is. Het RISB koopt in, maar bepaalt niet wie zorg en ondersteuning krijgt. Huisartsen, jeugdartsen, lokale wijkteams en andere verwijzers bepalen dat en verwijzen cliënten door. De toegang en doorverwijzingen waren geen onderdeel van het rekenkameronderzoek.

Gemeenteraad vooral op hoofdlijnen betrokken

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenteraad van Bunschoten vooral op hoofdlijnen wordt betrokken, ook ten aanzien van de keuzes die de raad moet maken. Keuzes voor inkoop en bekostiging kunnen van grote invloed zijn op de dienstverlening aan inwoners. Zo hebben keuzes effect op de voorwaarden waaronder en de vorm waarin deze dienstverlening wordt geboden. De rekenkamercommissie is van mening dat de raad door het college meer bewust gemaakt moet worden van deze keuzes.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en doet onderzoek voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.