Meer aandacht van gemeente Barneveld nodig voor berekeningen leges

De rekenkamer concludeert uit onderzoek dat de hoogte van de leges onvoldoende onderbouwd is. Ook worden niet alle tarieven met regelmaat berekend.

Onderzoek naar heffingen en leges

De rekenkamer heeft de heffingen en leges van Barneveld onderzocht. Heffingen brengt de gemeente in rekening voor taken waarvan alle inwoners voordeel hebben, zoals de rioolheffing of afvalstoffenheffing. Leges berekent de gemeente voor taken die ze voor individuele inwoners uitvoert, bijvoorbeeld het uitgeven van een paspoort of een vergunning voor een dakkapel. De gemeente mag volgens landelijke wetgeving geen winst maken op heffingen en leges. De rekenkamer heeft onderzocht of de gemeente Barneveld voldoet aan de wettelijke regels die hiervoor gelden.

Het berekenen van leges krijgt beperkt aandacht en gemeente brengt niet alle kosten in rekening

De gemeente maakt voor diverse producten en diensten niet jaarlijks een berekening van het tarief dat inwoners daarvoor moeten betalen. Het risico daarvan is dat tarieven niet meer aansluiten bij de daadwerkelijke kosten die de gemeente maakt. Daarnaast neemt de gemeente niet alle kosten mee in tarieven, waardoor ze mogelijke inkomsten misloopt.

De informatie die de gemeenteraad krijgt voldoet niet volledig aan geldende regelgeving

Het college dient aan de gemeenteraad te laten zien uit welke kosten de leges bestaan en in hoeverre de leges kostendekkend zijn. De raad zou daarover informatie moeten krijgen in de begroting en de jaarstukken. De rekenkamer concludeert dat de raadsleden met de informatie die ze nu krijgen onvoldoende inzicht hebben in de berekening, de opbouw en de kostendekkendheid van de leges.

Aanbevelingen rekenkamer

De rekenkamer raadt de gemeente aan om meer aandacht te hebben voor het berekenen van de tarieven voor leges. Ook vindt de rekenkamer dat de gemeenteraad meer informatie moet ontvangen over de uitgangspunten die bij de heffing worden gehanteerd, de kostenonderbouwing van tarieven en de mate waarin tarieven kostendekkend zijn. Dan kan de raad beter sturen op de tarieven.

Onderzoeksrapport

Zie het onderzoeksrapport Heffingen en leges Barneveld (pdf, 5 MB)